phong-thuy-bat-trach

Xác định du niên theo tọa hướng căn nhà

Phong thủy
Tọa Khôn hướng Cấn
Tọa KHÔN hướng CẤN
Tọa Cấn hướng Khôn
Tọa CẤN hướng KHÔN
Tọa CÀN hướng TỐN
Tọa CÀN hướng TỐN
Tọa TỐN hướng CÀN
Tọa TỐN hướng CÀN
Tọa CHẤN hướng ĐOÀI
Tọa CHẤN hướng ĐOÀI
Tọa ĐOÀI hướng CHẤN
Tọa ĐOÀI hướng CHẤN
Tọa KHẢM hướng LY
Tọa KHẢM hướng LY
Tọa LY hướng KHẢM
Tọa LY hướng KHẢM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *